536-458-327 - Nasza Infolinia czynna jest do godziny 17.00

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu Auto-Macha

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma AUTO-MACHA z siedzibą w Łódź /92-318/ przy ul. Piłsudskiego 135 Budynek C, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7282844800, REGON: 386178061.

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może się Pani/Pan skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: AUTO-MACHA, ul. Piłsudskiego 135 Budynek C, 92-318 Łódź

– przez e-mail: auto-macha@o2.pl

Skąd mamy Pani/Pana dane osobowe? 

Dane osobowe otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas zakładania konta w Sklepie Online AUTO-MACHA i jego użytkowania, w związku z transakcjami i zleceniami dokonywanymi w Sklepie Online AUTO-MACHA oraz poprzez zapisanie się Pani/Pana do newsletteru.

Jakie są cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

AUTO-MACHA przetwarza Pani/Pana dane w poniższych celach:

 a) wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana Z AUTO-MACHA., lub podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy;

 b) ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może być konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów AUTO-MACHA., a w szczególności w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie:

 – kontaktowania się z Panią/Panem w związku z realizacją umowy;

 – kontaktowania się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności przez pocztę e-mail oraz telefon (w przypadku wyrażenia zgody);

 – w celach związanych z obsługą zgłoszeń lub próśb jakie Pani/Pan kieruje do administratora (np. poprzez wiadomości e-mail);

 – w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,

 c) dodatkowo, przetwarzamy Pani/Pana dane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

 d) w innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

Jakie dane osobowe są przez Nas wymagane?

 Aby móc zawrzeć i zrealizować umowę zawartą z Panią/Panem lub móc świadczyć usługi, wymagamy podania następujących danych:

– W Sklepie Online AUTO-MACHA: imię, nazwisko, adres, e-mail, nr telefonu;

– Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych, niezbędnych danych (np. ze względów podatkowych/rachunkowych);

– Poza w/w przypadkami, każde inne podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić uzasadnioną przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez AUTO-MACHA. usług na Pani/Pana rzecz.

 Jakie uprawnienia posiadają Państwo wobec AUTO-MACHA. w zakresie przetwarzania danych?

AUTO-MACHA gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  1. prawo do przenoszenia danych osobowych – czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz ich przesłanie innemu administratorowi;
  1. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania;
  1. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;
  1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Komu są udostępniane Pani/Pana dane osobowe?

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

  1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa,
  1. podmiotom wspierającym AUTO-MACHA. w jej procesach biznesowych lub czynnościach AUTO-MACHA., w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz AUTO-MACHA. (tzw. procesorzy danych).

Przez jaki okres czasu będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów (pkt IV), tj. w zakresie zawierania lub realizacji umowy między Panią/Panem a AUTO-MACHA., przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa lub dla realizacji przez AUTO-MACHA. uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.

preloader