536-458-327 - Nasza Infolinia czynna jest do godziny 17.00

Regulamin

Regulamin serwisu Auto-Macha

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną  sklepu internetowego AUTO-MACHA

AUTO-MACHA
Piłsudskiego 135 Budynek H 92-318 Łódź
NIP: 728-284-48-00 TEL. 536-458-327
Email auto-macha@o2.pl
www.auto-macha.pl
www.auto-macha.pl.tl
ZWANY DALEJ USŁUGODAWCĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez w.w. sprzedającego pod adresem auto-macha.pl. – „usługodawcę”.

Kontakt z usługodawcą można uzyskać:

pod numerami telefonów infolinii konsumenckiej (infolinii): 536-458-327 koszt połączenia za minutę (według stawki operatora)

korzystając z adresu poczty elektronicznej: www.auto-macha@o2.pl

1. DEFINICJE

Regulamin– niniejszy regulamin świadczonych usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów ( rzeczy ruchomych) w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.auto-macha.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Etykieta (plomba) – samoprzylepna naklejka holograficzna z logo sklepu służąca do oznakowania towarów oferowanych przez usługodawcę 

2. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.auto-macha.pl

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

Sklep internetowy AUTO-MACHA prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie towary oferowane w sklepie AUTO-MACHA są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszystkie oferowane na stronach sklepu części przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.

Wszystkie towary oferowane w sklepie AUTO-MACHA są oznaczone etykietą (plombą) z logo sklepu.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca w celu realizacji zakupów, klient powinien dysponować
– aktywnym kontem poczty elektronicznej(e-mail) oraz
– urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

Zakazane jest aby  Klient dostarczał treści zabronione przez przepisy prawa, np. Treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych AUTO-MACHA są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania dokumentu zakupu lub faktury vat, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury vat z załącznikami, faktury vat korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur vat w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. W sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać numer klienta.

Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem (płatność z góry) lub momentem dokonania zamówienia w przypadku „za pobraniem”.

4. KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem poczty polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przez konsultanta. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik dostawy”.

5. PŁATNOŚCI

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić
–  za pobraniem (przy odbiorze towaru),
– za pośrednictwem
–  przelewem na konto bankowe sklepu.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14dni(podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny dz.u. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres usługodawcy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres usługodawcy.

Nie przyjmujemy paczek pobranionych. W paczce powinno się znajdować: zwracany towar, formularz zwrotu, paragon lub kserokopia FV. Towar zwracany nie może nosić śladów montażu, użytkowania. Po otrzymaniu zwrotu: jeśli mamy zastrzeżenia, informujemy email-em lub telefonicznie osobę wskazaną w formularzu. W przypadku braku zastrzeżeń, zwracamy bezzwłocznie pieniądze, jednak nie później niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie i otrzymaniu w tym czasie zwracanego towaru.

Odpowiedzialność AUTO-MACHA jest ograniczona do bezpłatnej wymiany produktu lub do zwrotu kwoty zapłaconej przy czym o wyborze jednego z tych dwóch sposobów decyduje AUTO-MACHA. Odpowiedzialność AUTO-MACHA nie obejmuje zwrotu poniesionych przez kupującego dodatkowych kosztów takich jak: koszty demontażu i montażu, transportu, lakierowania, badań diagnostycznych itp.

Wobec klientów nieposiadających statusu konsumenta zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy k.c.

7. PROCEDURA REKLAMACJI

Sklep odpowiada wobec klienta za wady fizyczne i prawne (rękojmia) w rozumieniu kodeksu cywilnego, a także względem konsumentów za niezgodność towaru z umową konsumpcyjnego z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Produkty mogą również posiadać  gwarancję producenta lub importera obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu gwarancji za pośrednictwem sprzedającego.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres usługodawcy, niezależnie od pisemnej formy zaleca się kontakt telefoniczny ze sprzedawcą

Składając reklamację należy dostarczyć do usługodawcy reklamowany produkt oznaczony etykietą (plombą) z logo sklepu a nadto dowód zakupu i wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, dostępne pod adresem:
https://auto-macha.pl/wymiany-zwroty-i-reklamacje

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje
– daty stwierdzenia usterki;
– dokładnego opisu wady rzeczy;
– sprecyzowania swoich żądań;
– danych pojazdu, do którego została zamontowana część, marka, model i rok produkcji, pojemność silnika;
– daty montażu części;
– daty demontażu części;
– stanu licznika przy montażu i demontażu;
– podania danych warsztatu, w którym była montowana i demontowana część;

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest zachowanie nienaruszonej etykiety (plomby) z logo sklepu na reklamowanym produkcie. 

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego).

Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy / od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Sprzedawca informuje, że nie jest producentem części

W przypadku stwierdzenia iż otrzymany towar posiada braki, albo został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera w dniu dostawy spisania protokołu szkodowego oraz niezwłocznie poinformować o tym sklep.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

AUTO-MACHA nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z używania produktów w nietypowych warunkach, wadliwej konserwacji, wykorzystania do celów niezgodnych z przeznaczeniem lub innych niż przewidziane przez producenta, przechowywania w nieodpowiednich warunkach, normalnego zużycia produktów, montażu niezgodnego z zaleceniami oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu części przylegających lub współpracujących z danym produktem.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na postanowienia zawarte w regulaminie, niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach sklepu. Domniemywa się, że klient składając zamówienie zapoznał się z treścią regulaminu.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

Ewentualne spory powstałe pomiędzy sprzedawcą ,a konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu zgodnie z przepisami kpc.

 

Regulamin wchodzi w Zycie, oraz obowiązuje od dnia 28/06/2022

preloader